top
logo

ሕትመታት

ዜና ፎቶ
ቅብሊት ዝህብን ዝሓትትን ሕ/ሰብ ብምፍጣር ልዕልነት ሕጊ ነረጋግፅ!!!
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012
ዜና ፎቶ
ምንቅናቅ ቅንያት ግብሪ 2012

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ምኽባር ሕግታት ግብሪ ኣመልኪቱ ንክኢላታትን መተሓባበርትን ምኽባር ሕጊ ገምጋማዊ ስልጠና ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ፣

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ምኽባር ሕግታት ግብርን ታክስን ኣመልኪቱ ንክኢላታትን መተሓባበርትን ምኽባር ሕጊ ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ኣብ ከተማ ኣክሱም ገምጋማዊ ስልጠና ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ፣

 

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምኽባር ሕግን ኢንተለጀንስን በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ታደሰ እዚ ገምጋማዊ ስልጠና ኣብ ስርዓት ምሕደራ ግብሪ ልዕልነት ሕጊ ኣብ ምኽባር ወሰንቲ ዝኾኑ ኣብ ቅብሊት ዘይምቑራፅ፣ ዘይሕጋዊ ሕትመት ምጥቃም፣ ኣብ መሸጣን ክራይን ገዛ ዝረኣዩ ዘለው ዘይሕጋዊ ተግባራት ምስዋርን ምጭብርባርን ግብሪ ብምፍላይ ፍትሓዊ ግብሪ ንምእካብን ከምኡ እውን ሕጋዊ ዝኾነ መምሃሪ ስጉምትታት ንምውሳድ ዓቕሚ ዝፈጥር ከም ዝኾነ ገሊም።

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኩሎም ሒሳብ መዛግብቲ ብሙሉእ ኦዲት ክምርመሩን ብመ”ናዕቲ መዓልታዊ መሸጣ ክድገፍ፣ ኣብ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ውሱናት ዓበይቲ ነጋዶን ዝረኣዩ ዘለው ዘይሕጋዊ ተግባራት ስወራ ግብሪ ፍሉይ ክትትል ክግበር ከም ዘለዎ ተሓቢሩ፡፡ ኣብዚ በጀት ዓመት ብር 6.717 ቢሊዮን ግብሪ ንምእካብ ተተሊሙ ክሳብ ፍርቂ ዓመት ብር 3.02 ቢሊዮን ዝተኣከበ ኮይኑ ካብ ዓመታዊ ትልሚ 44.99% ካብ ትልሚ ፍርቂ ዓመት ድማ 85% ከም ዝተፈፀመ ኣብቲ መድረኽ ቀሪቡ፡፡

ብወገን ተሳተፍቲ ድማ ካብዚ ገምጋማዊ ስልጠና ኣብ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ጠንኪሮም ብምስራሕ ኣብ ቁጠባዊ ዓርሰ ምርኮሳ ትግራይ በርቲዖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።

 

 

                                                                 

 

                                        ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

                          በዓል መዚ ልምዓት እቶት

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ቀዳማይ መንፈቅ ዓመት 2012 ኣመልኪቱ ምስ መሓውር ሰራሕተኛታትን ኣመራርሓን ገምጋም ኣካይዱ፣

በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ቀዳማይ መንፈቅ ዓመት 2012 ኣመልኪቱ ምስ መሓው ኣመራርሓን መተሓባበርትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ኣብ ከተማ ማይጨው ገምጋም ኣካይዱ።

ኣብዚ መድረኽ ቀዳማይ መንፈቅ ዓመት ሪፎርምታት ግብሪ ንምዕዋት ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ መሓውር ወረዳታት፣ ከተማታት ፣ኬዝቲማትን ውልቀ ክኢላታትን ማሕንቆታት ዘነፀረ ትልሚ 2012 በጀት ዓመት ብምውፃእ መደባት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ንምዕዋት ተጠናኺሩ ከም ዝተሰርሐሉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣገንዚበን።

ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ልምዓት እቶት ካብቲ ዘውፅኦ ትልሚ ብፍሉይ ትልሚ ሰናይ ምምሕዳር፣ መኮነን ስነ-ምግባርን ስርዓተ ፆታን ዓርሱ ክኢሉ ክወፅእን ካብ ምግባር ሓሊፉ ተግባር መሰረት ዝገበረ ህንፀት ብምጥንኻር ኣብ ኣዋጃት፣ደንብታት መምርሕታትን ግብሪ ምይይጣት ብምክያድ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ናብ ተመሳሳሊ ዓቕምን ክእለትን ክመፁን በዚ ኣቢሎም ስሉጥ ግልጋሎት ክህቡ ከም ዝኽእሉ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ገሊፀን።

ከም በዓል መዚ ኣብ 2012 በጀት ዓመት ኣብ ቁልፍን ዓበይትን ዝተትሓዙ መደባት ንምዕዋት ኣተሓሳስባን ተግባራትን ኣካባነት ክራይ ብምድኻም ኣወሃህባ ግልጋሎት ብምዝማን ዝእከብ ግብሪ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ንምርግጋፅ ይሳርሕ ኣሎ። እቶት ግብሪ ንመተለሚ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካውን ሰራሕቲ ክልልና ንኸውዕል ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ መሓውር ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ፅሕፈት ስርዓት መረዳእታ ኣብ ምጥንካር ዕውታት ሰራሕቲ ከም ዝተወገኑ ኣብተ መድረኽ ቀሪቡ እዩ። ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ ዓመት 2012 በጀት ዓመት ኣብ ክረምታዊ መደባት ተታሒዙ ካብ ዝነበረ ብር 400 ሚልዮን ትልሚ እቲ ብር 394,330,897 ወይ 98.6% ተኣኪቡ እዩ፡፡ ብሓፈሻ ካብ ዝተተሓዘ ክልላዊ እቶት ትልሚ ብር 6.717 ቢሊዮን ክሳብ ፍርቂ ዓመት ብር 2.938 ቢሊዮን ዝተኣከበ ኮይኑ ኣፈፃፅምኡ ድማ ካብ ዓመታዊ ትልሚ 43.75% እንትኸውን ካብ ቀዳማይ መንፈቅ ዓመት ትልሚ ድማ 83.95% ተፈፂሙ እዩ፡፡ ብተወሳኺ ኣብዚ መንፈቕ ዓመት ንከፈልቲ ግብሪ ደገፍን ክትትልን ዝተገበረ ኮይኑ ን152,277 ነጋዶን ገዛ መካረይትን መዓልታዊ መፅናዕቲ ዝተኻየደሎም እንትኸውን ን22,175 ከፈልቲ ግብሪ እውን ብኣሰር ኣፃብዕቲ ዝተሓገዘ መለለይ ቁፅሪ ከፈልቲ ግብሪ ተዋሂቡዎም እዩ።

ኣብ መወዳእታ እቲ ገምጋም እቶም ተሳተፍቲ ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ሓልሓሊፎም ዝርእዩ ክፍተታት ብፍላይ ኣብ መዓልታዊ መፅናዕቲ ፍትሓውነት ምጉዳልን ብእዋኑ ክእክብ ዝግባእ ግብሪ ክእከብ ኣብ ምግባርን ዝርኣዩ ክፍተታት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክፍትሑ ከም ዘለዎም ብምርድዳእን ንቐፃሊ ጠመተ ዘድሊዮም መደባት ብምንፃርን ቑጠባዊ ዓርሰ ምርኮሳ ትግራይ ንምዕባይ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።

                                                                                                                  ከይዲ ስራሕ ር/ህዝቢ

                                                                                                                  በዓል መዚ ልምዓት እቶት

ግብሪ እቶት ስራሕ ሕርሻን መስኖን ክፍሊት መጥቀሚ መሬትን ንምምሕያሽ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ምስ ሓገዝትን መዳርግቲ ኣካላትን መድረኽ ምኽክር ዘተ ኣብ ከተማ ውቕሮ ኣካይዱ።

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸባ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ካብ ግብሪ መሬት ፍትሓውን ተመጣጣንን ግብሪ ንምእካብ መመሓየሺ ኣዋጅ ቁፅሪ 137/2000 ዓ/ም ግብሪ እቶት ስራሕ ሕርሻን ክፍሊት መጥቀሚ መሬትን ንምምሕያሽ ዝዓለመ መድረኽ ምዃኑ ኣገንዚበን።

 

ግብሪ እቶት ስራሕ ሕርሻን ክፍሊት መጥቀሚ መሬትን ንምእካብ ዝወፀ ኣዋጅ ልዕሊ 12 ዓመት ዘቑፀረ ብምዃኑ ሐዚ ዘሎ ህልዊ ኩነታት ጠለብ ህዝቢ ንምምላእን ትካላት መሰረተ ልምዓት ንምስፍሕፋሕን እቲ ዝፀነሐ ኣዋጅ ግብሪ እቶት ስራሕ ሕርሻን ክፍሊት መጥቀሚ መሬትን ብምምሕያሽ ግብሪ ብምእካብ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ምርግጋፅ ወሳኒ እዩ ክብሉ ዋና ስራሕ መካየዲ ኤጀንሲ ሓለዋን ስነ ከባብን ምምሕዳር ገፀር መሬት ትግራይ ኣይተ ካልኣዩ ገ/ሂወት ኣተሓሳሲቦም።

ቁጠባዊ ዓቕሚ ትግራይ ኣብ ግምት ዘእተወ ግብሪ እቶት ስራሕ ሕርሻን መስኖን ክፍሊት መጥቀሚ መሬትን ንምእካብ ካብ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ገፀርን ትግራይ፣ ኤጀንሲ ሓለዋን ስነ ከባብን ምምሕዳር ገፀር መሬት፣ ኣመራርሓ ውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራት ሓረስቶት፣ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ገፀር ወረዳታት ትግራይ ዝተውፃእፅኡ ተሳተፍቲ እንትኾኑ ብዘመናዊ ከዳስተር ዝተደገፈ ጭቡጥ መረዳእታ ስፍሓት ተሓራሳይ መሬት ብምሓዝ ቁጠባዊ ምዕባለ ዘመንጨዎ ግብሪ እቶት ስራሕ ሕርሻን መስኖን ክፍሊት መጥቀሚ መሬትን ንምእካብ ብዓቀብቲ ሕጊ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ትግራይ ኣብ ሽዱሽተ ዞባታትን 13 ገፀር ወረዳታትን ትግራይ ዝተኻየደ ዳህሳስ መፅናዕቲ ቀሪቡ በቶም ተሳተፍቲ ተዘትይሉ እዩ።

ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም በቢ ብርኩ ዝለዓሉ ሕቶታት መሰረተ ልምዓት ንምምላእን ቁጠባዊ ምዕባለኣ ዘረጋገፀት ብልፅግትን ምዕብልትን ትግራይ ንምርኣይ ግብሪ እቶት ስራሕ ሕርሻን መስኖን ክፍሊት መጥቀሚ መሬትን ዝርከብ ኣታዊ ንምእካብ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።

     ሃይላይ ኪሮስ

                                                           ላዕለዋይ ክኢላ ርክብ ህዝቢ

                                             በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዓለምለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብፓነል ዘተ ኣኽቢረን

ምኽባር መሰልን ደሕንነትን ደቂ ኣንስትዮ መሰረት ሰላምናን ህላወናን እዩ ብዝብል መሪሕ ቃል ዓለምለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ (ማርች 8) ብምኽንያት መበል 44 ዓመት ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ብፓነል ዘተ ኣኽቢረን።

ብደረጃ ዓለም ንመበል 109 ግዜ ብደረጃ ሃገርናን ክልልናን ድማ ንመበል 44 ግዜ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 እንትነኽብር ኣብ ፅባሕ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 11 ለካቲት መበል 45 ዓመት ብዝደመቐ ኩነታት ኣብ ዘኽበርናሉ ግዜ ብምዃኑ ድማ ፍሉይ ዘብሎ በዓል እዩ ክብላ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ኣገንዚበን።

ኣብዚ እዋን ፅግዕተኛ ሓይሊ ናብ ስልጣን ካብ ዝድይብ ንነዘ ዲሞክራሲያዊ መስመርናን ፌደራላዊ ስርዓትናን ሕገ መንግስትናን ንምዝራግን ኣብ ዝፈታተነልና ዘሎ እዋን ኮይንና እነብዕለሉ እዋን እዩ። ስለዚ ከም ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እተን ሂወተንን ኣካለንን ጎዲለን ዘምፀኦኦ ዓወትን ማዕርነትን ንድሕሪት ንከይኹለፍ ውዳበና ኣስጢምና መስመርና ኣፅኒዕና ንመኸተ ሕራነ ፈጢርና እንሰርሐሉ ወቕቲ ምዃኑ ገሊፀን።

ብሄራዊ ወፅዓን ዕብላልን ንምውጋድ ደቂ ኣንስትዮ ሃገርናን ክልልናን ኣብ ጎኒ ውድብ ህወሓት ተሰሊፈን ብምቕላስ ሐዚ ኣብ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ማዕረ ተጠቀምትን ተረባሕትን ካብ ምዃን ሓሊፈን ማሕበራውን ቁጠባውን መነባብሮአን ንምዕባይ ብውልቀ ይኹን ብውዳበ ኣበርቲዐን እናሰርሓ ከም ዝርከባ ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይ ብተወሳኺ ገሊፀን።

ብተዛማዲ ዓለምለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንኩሉ ዓይነት ማዕርነትና እምነ ኩርናዕ ብምዃና ብተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እነመዝግቦም ዘለና ዓወታት ቐፃልነት ንኽህልዎም ብውዳበና ዝያዳ ተጠናኺርና ክንሰርሕ ይግባእ ክብላ ኣብ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ክኢላ ስርዓተ ፆታ ወ/ሮ ኣለም ኣሰፋ ኣተሓሳሲበን።

ኣብቲ ፓነል ዘተ ካብ ነባራት ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ታሪኽ ውድብ ህወሓት ንመናእሰይ ተሞክሮአን ኣቕሪበን እየን። ሰራሕተኛታት መናእሰይ ኣንስትዮ በዓል መዚ ልምዓት እቶት እውን ከም ቀደመን ኣብ ጎኒ ውድብ ህወሓትን መንግስትን ተሰሊፈን ቑጠባዊ ዓቕሚ ትግራይ ንምዕባይ ኣበርቲዐን ከምዝሰርሓ ቃል ኣትየን።

 

 

 ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ

 

                                        በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

 

መናኣሰይ ዞባ ክልል ስታፍ ኣብ መቐለ መበል 45 ዓመት ልደት ህወሓት 11 ለካቲት ፓነል ዘተ ኣኽቢሮም።

 

ኣብቲ መድረኽ ዕዱም ጋሻ ኮይኖም ቀሪቦም ተሞክሮ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘካፈሉ ተጋዳላይ ዘርኣይ ኣስገዶም ሎሚ እነኽብሮ ዘለና መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ልደት ህወሓት ፍሉይ ዝገብሮ ነቲ ከቢድ መስዋእትን መቑሰልትን ዝተኸፈሎ ብሕገ መንግስታወን ፊደራላውን ስርዓት እናተመረሐ ኣብ ሰላምን ዲሞክራስን ዝለዓለ ዓወት ዘምዝገበ ኢህወደግ ካብ ውሽጡ ብዝወፁ ፅግዕተኛ ጉጅለ ኣብ ዝፈረሰሉ እዋን ምኻኑ እዩ። ስለዚ ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህወሓትን ኣጋጢሙና ዘሎ ፀረ ልምዓትን ህዝብን ዝኾነ ሓደጋ ኩሉ መንእሰይ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ፣ ናይ ዕላማ ፅንዓትን ህዝባዊ ኣተሓሳስባን ወኒኑ ክምክትን ከም ዘለዎ ተሞክሮ ኣመሓላሊፎም፡፡

ብተወሳኺ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መልአኽቲ ዘቕረቡ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዶክተር ኢንጅነር ሰሎሞን ኪዳነ እቲ መንእሰይ ወለዶ 11 ለካቲት እንተኽብር ንፋሽሽታውን ወታደራውን ስርዓት ደርጊ ካብ መሰረቱ ኣብ ምድምሳስ መስተንክራዊ ታሪኺ ዝሰርሑ ነባራት ጀጋኑ ተጋደልቲ ተሞክሮ ይሰንቕ ስለ ዘሎ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀረ ህዝብን ልምዓትን ስርዓት ኣብ ምምካት ቀሊል ክኸውን ዓብዪ ዕዱል ከም ዝኾነ ገሊፆም።

ኣብቲ ፓነል ዘተ ዝተሳተፉ መናእሰይ ድማ ካብቲ ዝተመሓላለፈ ታሪካዊ መልአኽቲ ኣብ ተሞክሮ ህወሓት ዝነበረ ህዝባውነት፣ ውፍይነትን ናይ ዕላማ መስተንክራዊ ፅንዓትን ተሞክሮ ከም ዝረኽቡን ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ድማ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ክምክት ከም ዝኽእልን ብሕቶን መብርህን ኣቢሎም ሓሳቦም ገሊፆም።

                                                         

                                                       

                          ደገፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ 

 

                      በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ

Subcategories

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

July 2020
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

በዝሒ ጎብነይቲ

117069
ሎምዓንቲሎምዓንቲ37
ትማሊትማሊ39
ኣብዚ  ሰሙንኣብዚ ሰሙን367
ኣብዚ ወርሒኣብዚ ወርሒ231
ጠቕላላ ክሳብ ሐዚጠቕላላ ክሳብ ሐዚ117069

We have 21 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved