Hits: 2444

ፍልፍል እቶት ቤት ማዘጋጃ ከተማታት ብርክት ዝበሉ እንትኾኑ ብዋናነት እዞም ዝስዕቡ ዘካተተ እዩ።

o   ግልጋሎት ፅሬት

o   ግልጋሎት ቄራ

o   ግልጋሎት መነሃርያ

o   ግልጋሎት ምዝገባ ህዝቢ (መርዓ፣ልደት፣መለለይቁፅሪምሃብወዘተ)…ወዘተ

o   ህግን ደንብን ከተማታት ብምትሕልላፍ  ካብ ዝፍፀሙ ጥፍአታት ዝእከቡ መቕፃዕትታት ….ወዘተ