top
logo

ሕትመታት

ቀጥታ ዘይኮኑ ታክስታት

ቀጥታ ዘይኮኑ ታክስታት ምህርቲ /ግልጋሎት/ ዝዕድጉ ተጠቀምቲ ብተዘዋዋሪ መልክዕ ምስቲ ዝዕድግዎ አቕሓ ወይ ግልጋሎት ተወሲኹ ዝኸፍልዎ መጠን ግብሪን ታክስን እዩ፡፡ እዚ ማለት እቲ ናይ መወዳእታ ግብሪ ዕዳ ኣብ ናይ ግልጋሎት ወይ ምህርቲ ተጠቀምቲ ዝዓርፍ ኮይኑ ግብሪ ኣኪብካ ናብ ዝምልከቶ ኣካቢ ግብሪ ፈሰስ ናይ ምግባር ሓላፍነት ድማ ኣብቶም ብሕጊ ሓላፍነት ዝትውሃቦም አካላት ይዓርፍ ማለት እዩ ፡፡ በዚ መሰረት ኣብ ቀጥታ ዘይኮኑ ታክስታት ዝምደቡ እቶም ዝስዕቡ እዮም።

  • ተወሳኺ እሴት ታክስ/ቫት/ - ኣብ ሃላኪ Consumption ኣቑሑ ግልጋሎትን ዝተመስረተ ታክስ እንትኸውን ኣተኣኻኽብኡ ድማ ፍርያት ካብ ወፃኢ ናብ ዓዲ ውሽጢ እንትኣቱ ወይ ድማ ኣቑሑትን ግልጋሎትን ልውውጥ እንትግበር በቢብርኩ ኣብዝርከብ ተወሳኺ እሴት (value Added) ዝሕሰብ ታክስ እዩ። እዚ ታክስ ኣብ ክልልና ቕድም ክብል ኣብ ሰራሕ ዝነበረን ካብ ወፃኢ ናብ ዓዲ ውሽጢ ኣብዝኣትው ኣቑሑትን ግልጋሎትን ብተእዛዝ ዝእከብ ዝነበረ መሸጣ ታክስ (sales tax) ተኪኡ ካብ ታሕሳስ 23/1995ዓ/ም ጀሚሩ ኣብ ተግባር ዝውዓለ እዩ።
  • ተርን ኦቨር ታክስ - ተርን ኦቬር ታክስ ማለት ብመሰረት ኣዋጅ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ቁ.72/96 ከምአ’ውን ብመማሻየሺ ኣዋጅ ቁ. 182/2002 ተግበራዊ ዝኾነ ቀጥታ ታክሲ ካብዘይኾኑ ታክሲታት ሓደ እዩ። እዚ ታክሲ’ዚ ልክዕ ከምተወሳኺ እሴት ታክሲ/VAT/ ካብ ተጠቀምቲ ዝእከብ ታክሲ ኾይኑ ንተወሳኺ እሴት ታክስ ክምዝገቡ ግቡእ ዘይብሎም ኸፈልቲ ግብሪ /ታክሲ/ ኣኪቦም ንበዓል መዚ ልምዓት እቶት ፈሰስ ዝገብሩዎ ታክሲ እየ።
  • ኤክስይስ ታክስ - ኤክሳይስ ታክስ ማለት ኣብ ወረዳታት/ከተማታት ብቀጥታ ክፈርዩ ዝኽእሉ ምህርትታት ከም ጨው ፣ ለስላሳ መስተ፣ ናይ ማዕድን ማይ፣ ኣልኮሆል መስተ፣ ቢራ፣ ወዘተ ዘኣመሳሰሉ ፍርያታት ዝርክብ ፍልፍል ኣታዊ እዩ፡፡

 

 

 

 

 

  • ንደረጃ ‘ለ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ ግብሪ መኽፈሊ እዋን ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጳጉሜን 05/2008 ምዃኑ፣
  • ንደረጃ ‘ሀ’ ኸፈልቲ ግብሪ ናይ መኽፈሊ እዋን ድማ ካብ ሓምለ 01/2008 ክሳብ ጥቅምቲ 30/2009 ምዃኑ እንዳዘኻኸርና ግብሪ ብእዋኑ ብምኽፋል ሃገራዊ ግቡእና ንዋፃእ፡፡

September 2019
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

We have 19 guests and no members online


bottom
top

bottom

© 2014 Tigray Revenue Development Authority .All Rights Reserved